0800 888 888
prac. dni 09:00 - 17:00
 
Prázdny
0,00 €
 
Úvod>Všetky informácie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy (práva  a povinnosti) medzi  predávajúcim – spoločnosťou ABC books s.r.o., so sídlom Dlhá 91/A, 949 01 Nitra, IČO: 50 684 612 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, pri nákupe tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.abcknihy.sk

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“) a Zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode"). Právne vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia Reklamačného poriadku, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.

4. V prípade kolízie ustanovení kúpnej zmluvy a týchto VOP, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy. VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany kúpnej zmluvy (t. j. pre predávajúceho ako aj zákazníka).

5. Písomnou dohodou medzi zákazníkom a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení. Zmeny a odchýlky je možné dohodnúť iba písomnou formou.

6. Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a s reklamačným poriadkom predávajúceho.

  

Článok II.
Výklad pojmov

 

1. Predávajúcim sa rozumie obchodná ABC books s.r.o. so sídlom Dlhá 91/A, 949 01 Nitra, IČO 50 684 612 zapís. v obchodnom registri okresného súdu Nitra oddiel Sro, vlož. 42388/N. Telefónne číslo 0800 888 888 e-mailová adresa: info@abcknihy.sk, sú kontakty, prostredníctvom ktorých môže kupujúci kontaktovať predávajúceho.

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho objednala  tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - www.abcknihy.sk.

3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

4. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.abcknihy.sk.

5. Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu s cieľom získať ním ponúkaný tovar.

6. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – www.abcknihy.sk uzavretá spôsobom uvedeným v článku III. týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok III.
Uzavretie kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.abcknihy.sk a potvrdením objednávky tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci v objednávke uvedie všetky požadované údaje: meno, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a/al. telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, jeho množstvo a spôsob dodania. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možne s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

2. Kupujúci si objedná tovar odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla ,,Objednať s povinnosťou platby“. Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, ak obsahuje všetky požadované údaje. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať (stornovať) len, ak jeho prejav na odvolanie objednávky dôjde predávajúcemu skôr, ako tento odovzdá objednaný tovar na odoslanie kupujúcemu. Odvolanie (stornovanie) objednávky zašle kupujúci predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.abcknihy.sk, alebo mu ho oznámi iným vhodným spôsobom (e-mailom, telefonicky a pod.). Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

3. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o prijatí objednávky (akceptáciu). Zaslaním akceptácie predávajúcim kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (predávajúceho aj kupujúceho).

4. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene (cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu). Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru (článok IV. bod 4. týchto všeobecných obchodných podmienok).

 

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

 

1. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 2. tohto článku, platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

2. Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho ako „Naša cena“. Pre porovnanie je na internetovej stránke predávajúceho uvedená aj „bežná cena“, t.j. odporúčaná maloobchodná cena, za ktorú sa tovar obvykle predáva. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak. V prípade zobrazenia chybnej ceny  v dôsledku omylu pri písaní alebo počítaní si predávajúci vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy s takto uvedenou chybnou cenou tovaru.

3. V kúpnej cene podľa bodu 2. tohto článku nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) a balné zakúpeného tovaru.

4. Pri objednávkach (zásielkach), dodávaných Slovenskou poštou v rámci Slovenskej republiky, je k cene objednávky účtované poštovné v sume 2.99€.

5. Doručenie Kuriér Objednávka nad 10 EUR

  Poštovné Platba na účet, alebo platba platobnou Kartou
(platí sa pri zadaní objednávky)
Platba na dobierku
poplatok 0€ 0€ 0,99€

6. Pri objednávke nad 10 EUR a platbe na účet alebo kartou sa poštovné neúčtuje. Pri platbe na dobierku sa účtuje poplatok 0,99 EUR

7.Doručenie Kuriér Objednávka pod 10 EUR

  Poštovné Platba na účet, alebo platba platobnou Kartou
(platí sa pri zadaní objednávky)
Platba na dobierku
poplatok 0€ 2,99€ 2,99€

8. Osobný odber

  Objednávka pod 10€ Objednávka nad 10€
poplatok 0,5€ 0€

Upozornenie.
Ku všetkým objednávka je účtované balné v sume 0,69 EUR.

9. Pri osobnom odbere v zvolenom výdajnom mieste sa pri objednávkach s cenou tovaru nižšou ako 10 EUR účtuje manipulačný poplatok 0,50 EUR a balné v sume 0,69 EUR. Pri objednávkach s cenou tovaru vyššou ako 10 EUR sa účtuje len balné v sume 0,69 EUR.

10. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.

11. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.

12. Spôsoby úhrady za objednaný tovar:
- v hotovosti pri osobnom odbere,
- prostredníctvom elektronického bankovníctva,
- na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa),
- prevodom na účet.

13. Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade („faktúre“).

14. Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

15. V prípade, ak je faktúra vystavená chybne (ak chýbajú niektoré náležitosti alebo sú uvedené nesprávne, príp. je nesprávne uvedená kúpna cena), je kupujúci oprávnený faktúru do dátumu splatnosti v nej uvedenom vrátiť. Chybnú faktúru kupujúci vráti predávajúcemu spolu s písomnou špecifikáciou chýb, ktoré faktúra vykazuje. Pokiaľ je faktúra skutočne vystavená chybne, predávajúci vydá kupujúcemu novú faktúru. Lehota splatnosti kúpnej ceny, uvedená v chybnej faktúre, je dotknutá len za predpokladu, že chybný údaj spočíva v uvedení nesprávnej výšky kúpnej ceny. V tomto prípade lehota splatnosti začína plynúť až od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

16. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodanie tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a predávajúci nemôže zabezpečiť dodanie tovaru a dôjde k zrušeniu zmluvy podľa článku V. bod 4. týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo ak kupujúci svoju objednávku stornuje (článok III. bod 2., článok V. bod. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok), je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho mailu o stornovaní (zrušení) objednávky kupujúcemu, a to na účet kupujúceho (ktorý kupujúci zašle prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.abcknihy.sk) alebo ju odošle poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.

17. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil v súlade s článkom VI.  týchto Všeobecných obchodných podmienok je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako mu je tovar doručený späť, resp. ako mu kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť. Kupujúci je pri vrátení platby povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť a to najmä riadnym uvedením platobných údajov potrebných pre vrátenie platby.
 

Článok V.
Dodacie podmienky

 

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. K presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Ak sa kupujúcemu zdá doba vybavovania objednávky príliš dlhá (t.j. presiahne orientačnú expedičnú dobu uvedenú pri jednotlivom titule), má právo kedykoľvek pred odoslaním objednávky predávajúcim svoju objednávku stornovať. Stornovanie  (zrušenie) objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.abcknihy.sk. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

2. Informácie o stave vybavovania objednávky sa zobrazujú zaregistrovaným účastníkom (kupujúcim) po ich prihlásení a kliknutí na ikonu objednávky. Stavy „Prijatá“ a „Spracúva sa“ znamenajú, že objednávka bola prijatá a momentálne sa pracuje na jej skompletizovaní. Stav „Expedovaná“ znamená, že objednávka bola odovzdaná na doručenie. V prípade, ak je objednávka rozdelená a expedovaná je len jej časť (bod 7. tohto článku), zobrazí sa oddelená časť ako nová objednávka.

3. Expedičné doby, ktoré sú uvedené pri každom titule majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie trvá 1-3 pracovné dni v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán, predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.

4. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať  (ak sa v objednávke nachádza titul, ktorý sa vypredal, alebo je dočasne nedostupný), predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy alebo telefonicky. Ak kupujúci nemá záujem o čiastočné splnenie objednávky (dodanie dostupného tovaru) a ak nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje. Stornovanie objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.abcknihy.sk. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

5. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke.

6. Dodanie tovaru možno uskutočniť prostredníctvom doručovateľa – Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérskej služby. Kupujúci si objednaný tovar môže prevziať aj osobne v sídle predávajúceho na adrese Dlhá 91/A, 949 01 Nitra.

7. Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na knihy s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

8. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru.

9. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až prevzatím tovaru a  úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

  

Článok VI.
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

 

1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. j/ zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, spotrebiteľ – kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

2. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, spotrebiteľ– kupujúci je oprávnený od zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť bez uvedenia dôvodu.

3. Kupujúci má v prípade kníh dodávaných v ochrannom obale,  právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pokiaľ knihu nerozbalil nákupu, a to v lehote 14 dní od kúpy tovaru. Lehota uvedená v prvej vete tohto bodu sa počíta odo dňa prevzatia tovaru. Ak si kupujúci objednal viacero tovarov jednou objednávkou a tovary sú mu dodávané predávajúcim postupne, za deň prevzatia tovaru sa považuje okamih, deň kupujúci prevezme posledný tovar, resp. ak sa tovar skladá z viacerých kusov (dielov) po prevzatí posledného kusu (dielu) kupujúcim.

Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje, aby kupujúci svoj prejav o odstúpení od zmluvy podal v posledný deň lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu na pošte, resp. dňom odoslania e-mailu obsahujúceho tento prejav. V prípade nedoručenia tohto prejavu kupujúceho predávajúcemu, musí kupujúci preukázať jeho odoslanie (napr. dokladom z pošty, resp. e-mailom).

4. Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe. Pre uplatnenie tohto práva musí kupujúci využiť formulár, ktorý je súčasťou týchto VOP. Predmetný formulár je potrebné po vyplnení zaslať na adresu: ABC books  s.r.o., so sídlom Dlhá 91/A, 949 01 Nitra. Následne predávajúci potvrdí prijatie odstúpenia od zmluvy e-mailom zaslaným na adresu, z ktorej kupujúci zaslal odstúpenie od zmluvy.

5. Kupujúci nemôže od zmluvy s predávajúcim odstúpiť v nasledovných prípadoch:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Formulár : odstúpenie od zmluvy.pdf

Povinnosti predávajúceho

 

6. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu cena, ktorú kupujúci za tovar zaplatil (vrátane nákladov na dopravu, prípadne ďalších poplatkov), a to rovnakým spôsobom, ako kupujúci zaplatil cenu predávajúcemu, resp. iným spôsobom po súhlase kupujúceho. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Predávajúci vráti kupujúcemu cenu uvedenú v prvej vete tohto bodu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako po doručení vráteného tovaru späť predávajúcemu na adresu: ABC books s.r.o., so sídlom Dlhá 91/A, 949 01 Nitra, resp. po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.


Povinnosti kupujúceho

 

7. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar kupujúci odovzdá osobne na adrese: ABC books s.r.o., so sídlom Dlhá 91/A, 949 01 Nitra alebo ho predávajúcemu zašle poštou (resp. inou službou) a to v lehote 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci zašle tovar späť predávajúcemu pred uplynutím 14 – dňovej lehoty (plynúcej od uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy).

8. Spolu s tovarom je potrebné zaslať aj kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Kupujúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a zároveň:

-tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

-tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva)

-tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas doručovania.

9. Kupujúci hradí náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu (poštovné, resp. prepravné) sám.

10. V prípade, že kupujúci vrátil tovar poškodený alebo nefunkčný, zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci má v takomto prípade právo na náhradu škody predstavujúcej rozdiel ceny tovaru pred jeho poškodením a po poškodení.

 

Článok VII.
Reklamácia tovaru


Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom  poriadku, ktorý je uverejnená na stránke: www.abcknihy.sk.

 

Článok VIII.
Alternatívne riešenie sporov

 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, sa pokúsia o mimosúdnu dohodu. V prípade, že nedôjde k dohode podľa prvej vety tohto bodu, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov podaním žaloby na všeobecný súd v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

2. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom: info@abcknihy.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci vybaví žiadosť kupujúceho uvedenú v prvej vete tohto bodu zamietavo alebo ak predávajúci na túto žiadosť kupujúceho neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej ako ,,ARS“) subjektu ARS, podľa Z. č. 391/2015 Z. z.

3. Návrh podľa druhej vety bodu 4. tohto článku spotrebiteľ podáva subjektu ARS, ktorých zoznam je dostupný na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

4. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby má spotrebiteľ. Ustanovenie zmluvy, ktorý zaväzuje spotrebiteľa podať v takomto prípade návrh vopred určenému subjektu ARS, sa neprihliada.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh listinnej podobe alebo elektronickej podobe (pričom spotrebiteľ môže využiť tento formulár: odkaz na tlačivo), alebo ústne do zápisnice. K návrhu priloží spotrebiteľ doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

6. Návrh v zmysle druhej vety bodu 4. tohto článku je oprávnený podať výlučne spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predmetný návrh nemôže podať predávajúci, ktorý si uplatňuje právo voči spotrebiteľovi.,

7. Spotrebiteľ môže návrh v zmysle druhej vety bodu 4. tohto článku aj prostredníctvom platformy ARS, ktorá je dostupná na:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8. Návrh podľa druhej vety bodu 4. tohto článku môže spotrebiteľ podať v prípadoch, kedy hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- EUR. 

9. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Cieľom ARS je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami (medzi spotrebiteľom a predávajúcim).

10. Náklady spojené s ARS môžu predstavovať poplatok za začatie ARS v sume, ktorú zverejní subjekt ARS na svojom webovom sídle, nie však viac ako 5,- EUR vrátane DPH, ktorý subjekt ARS môže požadovať od spotrebiteľa. Tento poplatok môže subjekt ARS požadovať od spotrebiteľa najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

 

Článok IX.
Ochrana osobných údajov

 

1. Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

2. Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy, telemarketing). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

3. Program Heureka – Overené zákazníkmi
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu emailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Článok X.
Dozor

 

Orgánom dozoru predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 95050 Nitra 1.

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, sídlo: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 . Ďalšie údaje a informácie o orgáne dozoru sú dostupné na: http://www.soi.sk/.

 

Článok XI.
Oznámenie o splnení povinnosti podľa zákona č. zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov

 

Spoločnosť ABC books s.r.o. si zabezpečila plnenie povinnosti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov prostredníctvom spoločnosti  LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s.

 

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.abcknihy.sk. Písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení.

2. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


ABC  books s.r.o.